PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia konkursu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2016/1.1.1_POIR o szacunkowej wartości 846 720,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100) netto Konkurs otwarty na wyłonienie podwykonawcy przygotowania aplikacji mobilnych i panelu przeglądarkowego zawierających gry, system śledzenia postępów oraz organizer edukacyjny

Przetarg

W dniu 20 stycznia 2016 roku DrOmnibus Sp. coque iphone 7 z o.o. coque iphone 8 ogłosiła nabór na wyłonienie podwykonawcy przygotowania przygotowania aplikacji mobilnych i panelu przeglądarkowego zawierających gry, systemu śledzenia postępów oraz organizera edukacyjnego w ramach projektu pn. coque iphone x Technologia przeznaczona na tablety i wspierająca terapię dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które mają zaburzenia zachowania i rozwoju takie, jak autyzm, Zespół Downa czy porażenie mózgowe ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstw Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. coque iphone W dniu 29 stycznia 2016 roku o godz. coque iphone xr 11.00 dokonano oceny ofert. coque iphone 2019 Po zastosowaniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa wskazała firmę Jazzy Innovations Sp. z o.o.

Udostępnij post: